Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Niu Store Amsterdam Oost (Mr Electric bv)

Niu Store amsterdam Oost garantievoorwaarden voor: elektrische voertuigen

Bij het niet ophalen van uw nieuwe scooter wordt na 7 dagen 10 euro stallingskosten per dag voor het stallen van voertuig in rekening van koper gebracht. Bij het niet ophalen van uw scooter nadat de reparatie is voltooid, wordt er na 2 werkdagen 10 euro stallingskosten per dag voor het stallen van voertuig in rekening van eigenaar voertuig gebracht.

Een aanbetaling vervalt automatisch na 7 dagen tenzij anders afgesproken. Restitutie van de aanbetaling is niet mogelijk. Aanspraak op aanbetaalde voertuig vervalt ook na 7 dagen of afgesproken termijn.

Garantie op tweedehandse voertuigen is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Garantie geldt uitsluitend indien het aankoopbewijs kan worden voorgelegd. Bij aflevering van het voertuig verklaart de klant het voertuig in goede staat te hebben ontvangen, zonder enig defect of transportschade. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van ongelukken, schokken, brand, verwaarlozing of verkeerd gebruik. Bij ongeluk of stilstaan van het voertuig dient de klant het voertuig voor eigen rekening te brengen naar ons onderhoudspunt. De garantie heeft uitsluitend betrekking op het motorische gedeelte van het voertuig, niet op de accessoires zoals helm, topcase, alarm, batterijen, slijtageonderdelen enzovoort. Wanneer de klant zelf onderdelen gaat (laten) inbouwen in de motor of motoronderdelen of zelf het onderhoud van het voertuig gaat uitvoeren kan er niet meer een beroep worden gedaan op de garantie. Garantie is niet van toepassing wanneer product defect is ten gevolge van een reden die naar oordeel van onze technische dienst niet is terug te voeren op materiaal- of fabricagefout. De klant brengt steeds voor herstellingen, onderhoud of defecten de voertuigen geheel voor eigen rekening terug naar ons. Wij halen geen herstellingen of defecte voertuigen op zonder meerkosten.

Onderhoud aan voertuigen komen voor rekening van de klant en vallen niet onder garantie. Wanneer de minimale vereisten van onderhoud aan het voertuig niet worden nageleefd valt de garantie van het voertuig weg. Klant wordt geacht de juiste procedure te volgen wat betreft onderhoud. Er dient een beurt gegeven te worden aan het voertuig tussen 500km en 1000km, 5000km en 10000km. Wanneer het onderhoud gebeurt op een andere plaats dan bij een door Niu Store Amsterdam Oost onderhoudsplaats dan valt de garantie weg, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen. Overdracht van garantie is niet mogelijk. Op alle nieuwe scooters en motoren die op de openbare weg mogen zit standaard 12 maanden Fabrieksgarantie.

Fabrieksgarantie is op het motorblok en het frame, met een maximum van 5000 kilometer. Garantie uitzonderingen zijn : Standaard onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, roest- roestvorming of oxidatie, onvolledig dan wel nagelaten onderhoud, ondeskundig gebruik, verkoop scooter aan derden, na een schade geval, tweedehandse scooters. Garantie is op basis van omruil van defecte onderdelen, en haal- of breng service en uurloon is hier niet bij inbegrepen. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. 1/2 Garantie vervalt bij: – Na ondeskundig gebruik of door gebruik waarvoor een scooter niet is bestemd. – Na het niet op tijd uitvoeren van onderhoudsbeurten. – Na het door derden sleutelen aan de scooter, zijnde een niet erkende dealer. – Na opvoeren van de scooter, op welke wijze dan ook. – Na schade door val, aanrijding of beschadiging. – Na doorverkoop aan derde. – Het gebruik voor commerciĆ«le doeleinden. Deze algemene voorwaarden zijn in de winkel verkrijgbaar en staan op onze website: www.niustore.nl

Bij aankoop van ieder goed in de winkel en reparatie verklaard de koper, van het goed of dienst, op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn. Bij het bestellen van een nieuwe scooter/onderdelen is een aanbetaling van 50% bij ons gebruikelijk. Wij zijn namelijk genoodzaakt de bestelde scooter / onderdelen in te kopen. Heeft u een aanbetaling gedaan dan bent u verplicht het bestelde product af te nemen. Ziet u van de koop af dan bent u uw aanbetaling kwijt.